Jesteśmy kołem naukowym, zrzeszającym studentów, dla których prawo to nie tylko kodeksy, ustawy i przepisy, lecz przede wszystkim - ludzie i ich konkretne problemy. Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, których nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników procesowych, połączone z nabywaniem i doskonaleniem przez naszych członków praktycznych umiejętności stosowania prawa.
» czytaj więcej
 

Zasady udzielania porad

Podczas każdej działalności zorganizowanej i tak jest w przypadku pomocy prawnej udzielanej przez Poradnię, obowiązują pewne zasady, dzięki którym z jednej strony zapewniamy sprawność i rzetelność działania naszych członków, a z drugiej ochronę praw klientów. Zasady te wynikają ze standardów działania opracowanych przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych oraz z Regulaminu świadczenia pomocy prawnej i działalności w ramach Studenckiej Poradni Prawnej.

Zasady dotyczące studentów pracujących w Poradni:

- Poradnia działa na zasadzie bezpłatnego udzielania pomocy prawnej, a przyjmowanie przez członków Poradni jakichkolwiek korzyści materialnych jest traktowane jako ciężkie naruszenie Regulaminu i karane jest wydaleniem z Poradni,
- studenci zobowiązani są do starannego, terminowego i rzetelnego przygotowywania porady prawnej dla klientów Poradni,
- pomoc prawna udzielana przez studenta podlega kontroli ze strony odpowiednio przygotowanego merytorycznie pracownika naukowego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego, jest to tzw. zasada nadzoru dydaktycznego,
- zasada poufności oznacza, iż wszelkie dane uzyskane w trakcie prowadzenia sprawy traktowane są jako tajemnica zawodowa, a każdy z członków zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkiego czego dowiedzieli się od klienta w trakcie prowadzenia sprawy,
- członkowie Poradni zobowiązani są unikać wszelkiego rodzaju konfliktów interesów jakie mogłyby zajść podczas rozpatrywania sprawy, nie mogą też podejmować się spraw, które miałyby bezpośredni wpływ na ich sytuację prawną, osobistą lub finansową,
- obowiązuje zakaz podawania nieprawdziwych informacji klientowi,
- członek ma obowiązek godnego reprezentowania Poradni oraz Uniwersytetu Śląskiego,
- obowiązuje zasada nieujawniania danych osobowych członków Poradni oraz opiekunów naukowych, zasada ta wprowadzona jest ze względu na osobiste bezpieczeństwo członków Poradni oraz nadzorujących ich pracowników dydaktycznych.

Oprócz zasad dotyczących członków, wymagamy od klientów dochowania dwóch warunków:

- warunek dotyczący niezamożności klienta,
- warunek dotyczący lojalności - czasem zdarza się tak, że klient nie przychodzi na spotkania, nie informuje członków zespołów rozwiązujących sprawy o wszystkich danych, które ma w sprawie, stara się ją przedstawić w świetle korzystnym dla siebie, nie bacząc na to, iż może utrudnić to udzielenie prawidłowej pomocy prawnej. Obowiązek lojalności zakłada w sobie także szacunek wobec pracy członków Poradni, powstrzymanie się od inwektyw i kulturalne zachowanie. Poradnia zastrzega sobie prawo odmowy pomocy klientom, którzy zachowują się obelżywie wobec jej członków bądź w inny sposób nielojalnie, w szczególności nie dostarczając wymaganych dokumentów, nie przychodząc na spotkania itd. O odmowie udzielenia pomocy prawnej decyduje zespół orzekający w danej sprawie - klient, który uważa iż odmówiono mu niesprawiedliwie ma prawo zwrócić się ze skargą do Przewodniczącego Studenckiej Poradni Prawnej, który jest organem właściwym do wznowienia procedury przyjmowania sprawy bądź ostatecznego odmówienia pomocy prawnej.