Jesteśmy kołem naukowym, zrzeszającym studentów, dla których prawo to nie tylko kodeksy, ustawy i przepisy, lecz przede wszystkim - ludzie i ich konkretne problemy. Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, których nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników procesowych, połączone z nabywaniem i doskonaleniem przez naszych członków praktycznych umiejętności stosowania prawa.
» czytaj więcej


Lista sekcji SPP

Poniżej przedstawiamy sekcje działające w roku akademickim 2018/2019 wraz z krótkim opisem, jakie zagadnienia stanowią przedmiot ich działalności:

Sekcja Cywilna - C

Szeroko rozumiane sprawy cywilne - prawo rzeczowe(w tym: własność, służebności, spółdzielcze i lokatorskie prawa do lokalu), prawo rodzinne i opiekuńcze, prawo spadkowe, ubezpieczenia(w tym: ubezpieczenia OC i NW), prawo zobowiązań(w tym: umowy, delikty), prawo autorskie

Sekcja Karna - K

Prawo karne materialne(w tym: wypełnianie znamion przestępstwa, obrona konieczna, kontratypy), procedura karna(w tym: zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, postanowienia prokuratora, areszt tymczasowy, wyroki i apelacje), postępowanie wykonawcze(w tym: osadzenie w zakładzie karnym, warunki bytowe, warunkowe przedterminowe zwolnienie)

Sekcja Administracyjna - A

Szeroko rozumiane sprawy administracyjne(w tym: decyzje, pozwolenia, zezwolenia, postępowanie administracyjne i przed sądami administracyjnymi)

Sekcja Ochrony Praw Zwierząt –Z

Szeroko rozumiana ochrona praw zwierząt(w tym: znęcanie się nad zwierzętami, odebranie zwierząt, zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa, interpretacja przepisów oraz sporządzanie pism procesowych), a także stała współpraca z wybranymi organizacjami, których statutowym celem jest ochrona zwierząt. W wyjątkowych sytuacjach możliwe jest udzielenie pomocy prawnej osobom fizycznym.

e-mail: sekcjaprawzwierzat@gmail.com

Sekcja Prawa Pracy - P

Sprawy wynikające ze stosunku pracy(w tym: ustalenie stosunku pracy, wynagrodzenie, wypowiedzenie) oraz wchodzące w zakres ubezpieczeń społecznych(w tym: renty, sprawy związane z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, wypadki przy pracy)

Terminy przyjmowania spraw Studenckiej Poradni Prawnej

W roku akademickim 2018/2019 Studencka Poradnia Prawna przyjmować będzie sprawy w następujących terminach:
(kliknij na obrazek, aby powiększyć)
(kliknij na obrazek, aby powiększyć)
Przewodniczący SPP: Stanisław Tarasek
Dyżur ws. skarg, wniosków i zażaleń: środy, godz. 10:10-11:40;

Wiceprzewodniczący: Krzysztof Sobieraj
Dyżur merytoryczny: środy, godz. 17:15-18:45;

Sekretarz Poradni: Aleksandra Żukowska
Przewodniczący sekcji ds. organizacyjno-biurowych
Dyżur merytoryczny: czwartki, godz. 11:30 - 13:00

Koordynator Sekcji Prawa Cywilnego: Anna Ozga; Wicekoordynator: Zofia Grzybczyk;
Koordynator Sekcji Prawa Karnego: Tomasz Kupiec; Wicekoordynator: Michalina Jarema;
Koordynator Sekcji Prawa Administracyjnego: Aneta Herczyk
Koordynator Sekcji Prawa Pracy: Aneta Herczyk
Koordynator Sekcji Praw Zwierząt: Patrycja Rok
Koordynator Sekcji Zamiejscowej w Chorzowie: Ireneusz Janas

RADA NAUKOWA SPP
1. Prof. zw. dr hab. dr h.c. Maksymilian Pazdan - członek Rady Głównej FUPP w Warszawie, kierownik-założyciel SPP WPiA UŚ;
2. Prof. dr hab. Jacek Górecki - Pełnomocnik Dziekana WPiA ds. Poradni, opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Prawa Cywilnego;
3. Prof. dr hab. Grzegorz Łaszczyca - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Prawa Administracyjnego;
4. Dr hab. prof. UŚ Maria Anna de Abgaro-Zachariasiewicz - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Prawa Cywilnego;
5. Dr hab. prof. UŚ Tomasz Pietrzykowski - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Ochrony Praw Zwierząt;
6. Dr hab. Agnieszka Bielska-Brodziak - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Ochrony Praw Zwierząt;
7. Dr hab. Witold Kurowski - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Prawa Cywilnego;
8. Dr Grzegorz Matusik - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Prawa Cywilnego;
9. Dr Dominika Bek - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Prawa Karnego;
10. Dr Michał Barański - opiekun merytoryczny zespołów orzekających Sekcji Prawa Pracy.

Nadto - Studencka Poradnia Prawna zastrzega sobie prawo odwołania dyżurów w konkretnym dniu(najczęściej związane jest to z ogłaszanymi tzw. godzinami rektorskimi lub dziekańskimi), odwołania dyżurów konkretnych sekcji (powodem jest najczęściej choroba członka sekcji lub inne nadzwyczajne okoliczności) oraz ogólnego zawieszenia przyjmowania nowych spraw (spowodowanego brakiem możliwości rozpatrywania kolejnych spraw w rozsądnym terminie).