Jesteśmy kołem naukowym, zrzeszającym studentów, dla których prawo to nie tylko kodeksy, ustawy i przepisy, lecz przede wszystkim - ludzie i ich konkretne problemy. Głównym celem naszej działalności jest niesienie pomocy osobom, których nie stać na skorzystanie z usług profesjonalnych pełnomocników procesowych, połączone z nabywaniem i doskonaleniem przez naszych członków praktycznych umiejętności stosowania prawa.
» czytaj więcej
 

Przed wizytą w poradni

Poniżej przedstawiamy zestaw kilku pytań i odpowiedzi, które ułatwią Państwu przygotowanie się do pierwszych odwiedzin Studenckiej Poradni Prawnej:

1. Kto może uzyskać pomoc prawną w Studenckiej Poradni Prawnej?

2. Komu nie udzielamy porad prawnych?

3. W jakim zakresie Studencka Poradnia Prawna udziela pomocy prawnej?

4. W jaki sposób mogę się zwrócić o udzielenie mi pomocy prawnej?

5. Co należy przygotować przed zwróceniem się o poradę prawną?

6. Czy Poradnia może odmówić udzielenia pomocy prawnej?

7. Gdzie mogę poskarżyć się na wadliwe działanie Studenckiej Poradni Prawnej?

8. W jakim terminie i w jakiej formie otrzymam pomoc prawną?

9. Czy Poradnia odpowiada za wyrządzenie szkody wskutek udzielenia Porady?

10. Czy członek poradni może reprezentować mnie przed sądem?

11. Jak zwracać się do członków poradni udzielających pomocy prawnej?Kto może uzyskać pomoc prawną w Studenckiej Poradni Prawnej?

Przede wszystkim osoby fizyczne, będące jednocześnie osobami niezamożnymi, których nie stać na skorzystanie z pomocy pełnomocnika procesowego w postaci radcy prawnego lub adwokata, nie posiadające w przedmiotowej sprawie profesjonalnego zastępcy procesowego.

Niezbędnym warunkiem jest akceptacja zasad udzielania pomocy przez Poradnię.

Świadczymy także pomoc organizacjom społecznym - także takim, które dopiero podejmują swoją działalność. Mogą one wystąpić z prośbą o pomoc do Poradni o ile: 1. są organizacjami niedochodowymi lub niskodochodowymi 2. ich statutowym celem jest ochrona praw człowieka, w szczególności w zakresie praw mniejszości, praw studenta, praw osób niepełnosprawnych oraz ochrony dóbr kultury.

Komu nie udzielamy porad prawnych?

Zastrzegamy sobie prawo odmowy udzielenia porady osobom, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie, iż ich sytuacja finansowa pozwala na skorzystanie z usług profesjonalnego pełnomocnika, w szczególności przedsiębiorcom.
Poradnia odmawia także udzielenia porad osobom znajdującym pod wpływem alkoholu bądź innych środków odurzających.

Także w toku prowadzenia sprawy, może zaistnieć sytuacja, ze względu na którą będziemy zmuszeni odmówić udzielenia porady. W szczególności odnosi się to do klientów nielojalnych, celowo podających nieprawdziwe informacje lub wprowadzających w błąd członków poradni, a także wykorzystujących zarejestrowane rozmowy(np. za pomocą urządzeń rejestrujących dźwięk) w celach godzenia w dobre imię Poradni.

W jakim zakresie Studencka Poradnia Prawna udziela pomocy prawnej?

W ramach Studenckiej Poradni Prawnej, funkcjonują następujące sekcje:
- Sekcja Prawa Cywilnego
- Sekcja Prawa Karnego
- Sekcja Prawa Administracyjnego
- Sekcja Prawa Pracy
- Sekcja Ochrony Praw Zwierząt

W jaki sposób mogę się zwrócić o udzielenie mi pomocy prawnej?

Podstawową formą współpracy z klientami Poradni jest bezpośrednie spotkanie w ramach dyżurów poszczególnych sekcji. Właśnie wtedy uzyskujemy od klientów informacje potrzebne do udzielenia pomocy prawnej oraz przyjmujemy do rozwiązania sprawy.
W odniesieniu do osób osadzonych w aresztach śledczych oraz zakładach karnych czynimy wyjątek w postaci przyjmowania spraw listownie.
W szczególnie uzasadnionych sytuacjach dopuszczamy możliwość udzielenia porady na zapytanie przesłane listownie lub za pomocą poczty e-mail. Jest to jednak procedura wyjątkowa, przeznaczona w szczególności dla osób ciężko chorych, niepełnosprawnych itp.

Co należy przygotować przed zwróceniem się o poradę prawną?

Przede wszystkim - prosimy o dokładne przemyślenie problemu prawnego, z którym zwracają się Państwo do nas, zwłaszcza uporządkowanie fakty oraz określenie, co w zamierzeniu chcieliby Państwo osiągnąć.

Przypominamy, iż NIE PRZYJMUJEMY oryginałów dokumentów.

Konieczne zatem będzie wcześniejsze przygotowanie kserokopii dokumentów istotnych dla sprawy, bądź też przygotowanie ich w wersji elektronicznej.

W przypadku porad udzielanych listownie, należy opisać wszelkie znane aspekty sprawy oraz dołączyć oświadczenie o tym, iż jest się osobą niezamożną i nie posiada się pełnomocnika w sprawie będącej przedmiotem porady(oświadczenie to można pobrać wybierając odpowiedni odnośnik w wykazie dokumentów po lewej stronie).

Czy Poradnia może odmówić udzielenia pomocy prawnej?

Zastrzegamy sobie prawo odmowy udzielenia porady.
Może to nastąpić w szczególności w sytuacji, gdy:
- opiekun naukowy Poradni uzna, iż z punktu widzenia dydaktyki sprawa nie jest przydatna do rozpatrzenia (dotyczy to zwłaszcza problemów, które nie mają charakteru prawnego)
- zespół orzekający w danej sprawie uzna, iż ma do czynienia z osobą nielojalną, która zachowuje się w sposób, powodujący brak możliwości udzielenia prawidłowej porady prawnej
- klient odmówi podpisania oświadczenia o byciu osobą niezamożną, której sprawy nie prowadzi profesjonalny pełnomocnik procesowy.

Gdzie mogę poskarżyć się na wadliwe działanie Studenckiej Poradni Prawnej?

Studencka Poradnia Prawna, w zakresie udzielanej przez nią pomocy prawnej, jest jednostką autonomiczną i niezależną. Istnieje jednak możliwość zwrócenia się do Zarządu Fundacji Uniwersyteckich Poradni Prawnych z zarzutami co do jakości pomocy prawnej świadczonej przez jakąkolwiek Poradnię w Polsce. Bardziej bezpośrednią możliwością jest złożenie skargi do Przewodniczącego Studenckiej Poradni Prawnej, który jest organem właściwym w sprawach skarg, zażaleń i wniosków klientów na działanie Studenckiej Poradni Prawnej. Celem odbierania od klientów skarg i zażaleń, Przewodniczący wyznacza specjalne godziny dyżuru, kiedy to przyjmuje zainteresowane osoby.

W jakim terminie i w jakiej formie otrzymam pomoc prawną?

Termin udzielenia porady uzależniony jest od stopnia skomplikowania sprawy. Zasadniczo nie powinien on przekraczać 21 dni, jednak ze względu na budzące wątpliwości zagadnienia, oczekiwanie na dostarczenie wymaganych do udzielenia porady dokumentów, konieczność ponownego spotkania się z klientem celem sprecyzowania stanu faktycznego lub zagadnień mających być przedmiotem udzielonej porady, może on ulec dalszemu wydłużeniu, o czym klient powinien zostać przed upływem tego terminu poinformowany.

Pomoc prawna udzielana jest wyłącznie na piśmie, w postaci opinii prawnej przygotowanej na oficjalnym papierze Studenckiej Poradni Prawnej. Oznacza to, iż nie udzielamy porad telefonicznie - jest to niezgodne nie tylko z Regulaminem, ale także z zasadami prawidłowej pracy prawnika, który musi pracować w oparciu o dokumenty i osobiste spotkania z klientem. Nie jest też możliwe uzyskanie porady ustnej, nawet w sprawie błahej.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach dopuszczamy możliwość przesłania porady drogą korespondencji e-mail.

Czy Poradnia odpowiada za wyrządzenie szkody wskutek udzielenia porady?

Studencka Poradnia Prawna ponosi odpowiedzialność za szkodę wynikłą z umyślnego działania członków poradni lub jej opiekunów naukowych. W pozostałym zakresie - odpowiedzialność odszkodowawcza jest wyłączona.

Czy członek poradni może reprezentować mnie przed sądem?

Członkowie poradni, będący jednocześnie studentami Wydziału Prawa i Administracji, mają możliwość reprezentowania klientów Poradni przed sądem lub organem administracji publicznej jako ich pełnomocnicy lub kuratorzy, jeżeli przepisy prawa taką możliwość przewidują. Udzielana przez Poradnię pomoc ma jednak w szczególności formę przygotowania porady prawnej wraz z ewentualnymi pismami procesowymi oraz wskazaniem, jakimi uprawnieniami dysponuje klient w danym postępowaniu i w jaki sposób uprawnienia te może realizować w procesie.

Jak zwracać się do członków Poradni udzielających pomocy prawnej?

Ponieważ spotykamy się z tym, iż niektórzy klienci zwracają się do nas poprzez zwrot "Pani/Panie mecenas", pragniemy poinformować, że nimi nie jesteśmy, a przed nami jeszcze daleka droga ;-)
Zwyczajowe "Pani", "Pan" są za to jak najbardziej na miejscu.

Jeżeli mają Państwo inne pytania związane z działalnością Studenckiej Poradni Prawnej, zachęcamy do zadawania ich drogą elektroniczną lub telefoniczną, dane kontaktowe znajdą Państwo w zakładce "Kontakt".